Mesinge Vandværk
Referat
Ordinær generalforsamling
onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.00
i Mesinge Forsamlingshus
 
Formanden Gert Tofte bød velkommen
Der deltog 16 personer i generalforsamlingen.
Indkaldelse og dagsorden er udsendt på mail den 21. februar 2024 - annonceret samme dag i dagspressen (Kerteminde Ugeavis).
Punkt 1, Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Karsten Kørting Hansen, der blev valgt.
Karsten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Punkt 2, Bestyrelsens beretning v. formanden Gert Tofte
I hele 2024 er arbejdet med udskiftning af stophaner færdiglavet. Spildevand og regnvand er nu adskilt i Mesinge og omegn og i den forbindelse har vandværket også fået udført noget arbejde. Vandmålerne er næsten alle udskiftet til målere, der kan fjernaflæses. Dette arbejde har stået på de sidste 3-4 år.
Bestyrelsen består af Gert Tofte, Jørgen Boll, Lars Okholm Hansen, Michael Fischer og Johnny Hansen. Lars Bram er suppleant.
Midt på sommeren 2023 rettede Dalby Vandværk henvendelse til os vedrørende beskyttelse af vores grundvand. Begge vandværker har boringer til samme grundvandsreservoir på arealer tilhørende Mosegården. Mosegården var sat til salg og der var interesse for at købe gården. Skov- og Naturstyrelsen er gået forrest og har drøftet køb med ejeren Arne Jensen. Skov- og Naturstyrelsen kan maksimalt stå for 25% af købesummen, hvorfor resten skal finansieres via andre investorer. Omkring vores boring er der ca. 4 ha jord, som er udlagt som BNBO-areal (BoringsNært BeskyttelsesOmråde), som ikke må sprøjtes.
Vi er således sammen med Dalby Vandværk indgået i et samarbejde omkring køb af Mosegården sammen med Skov- og Naturstyrelsen og Kerteminde Kommune. Vi investerer ca. 1,3 mio. kr., hvoraf de 750.000 erlægges kontant. Resten lånes rentefrit af Skov- og Naturstyrelsen, og afdrages over 10 år
Dalby Vandværk investerer ca. 1,6 mio. kr., Kerteminde Kommune investerer ca. 3,8 mio. kr. og Skov- og Naturstyrelsen ca. 2,2 mio. kr.
Skov- og Naturstyrelsen overtager ca. 60 ha jord, som bliver beplantet med skov. Selve beplantningen og følgende skovdrift varetages af Skov- og Naturstyrelsen.
Vi får ved købet og skovdriften løst det meste af vores BNBO-problemstilling -
der resterer ca. 3 ha., som vi skal have en BNBO-ordning på.
Vi har fortsat meget fint vand, men vandforbruget falder - nu leverer vi ca. 80.000 kubikmeter mod tidligere ca. 100.000 kubikmeter.
Jørgen Boll stopper i bestyrelsen (kasserer), men fortsætter gerne som “vandpasser”. Stor Tak til Jørgen for det store arbejde, der er udført for vandværket. Det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen med Jørgen. Jørgen fik som tak overrakt blomster og vingave.
Katrine Hahn Kristensen fra bestyrelsen i Dalby Vandværk supplerede formandens indlæg om Mosegården.
Det er endnu ikke noget officielt omkring denne skovrejsning. Kerteminde Kommune vil gerne koordinere informationerne omkring dette, da det spiller stort ind i kommunens klimaomstillinger. Købsaftalen er under underskrift. Arne Jensen dyrker arealerne i år og pr. 1. september forventes arealerne overtaget. Der skal en masse tilladelser og høringer på plads og derfor bliver der måske fortsat dyrkelse af noget af arealet i endnu et år. Der blive tinglyst ret til fortsatte vandboringer på arealet.
Der anlægges adgangsveje med offentlig adgang og formentlig selve skovrejsningen inden for et par år. Naturstyrelsen vil står for eventuelle fremtidige jagtrettigheder - dette betyder, at der skal indgås nye aftale omkring jagt med Naturstyrelsen. Skovrejsningen vil bygge videre på den eksisterende lille skov på arealet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Punkt 3, Regnskab og budget til godkendelse ved kassereren Jørgen Boll
Regnskab
Regnskabet er udarbejdet af vores eksterne revisor TJEK Revision & Rådgivning og Jørgen Boll har som tidligere udarbejdet en “pixi-udgave” af regnskabet tillige med forskellige grafer og takstblad.
Årets resultat udviser et underskud på kr. 366.101 og skyldes primært vedligeholdelsesomkostninger på ledningsnettet og vandværket samt udskiftning af vandmålere.
Jørgen kommenterede forskellige poster i “pixi-udgaven” og nævnte specielt:
Vi har solgt mindre vand (80.249 kubikmeter), ca. 20.000 kubikmeter mindre end året før.
Skyllevandsledningen fra vandværket er udskiftet. Kommunen havde indkøbt pe-ledninger, som de ikke fik brug for. Vi fik købt disse til en god pris. Marius Petersen gravede ledningen ned, da de i forvejen havde maskiner i området.
Kerteminde Forsyning bistår os med afregning, drifttilsyn og vandanalyse, ialt en omkostning på ca. 98.000 kr.
De nye vandmålerne koster ca. 1.000 kr., hvortil skal lægges monteringsomkostninger. Målerafgiften på kr. 82.350 svarer ca. til omkostningernes fordeling over 10 år. Producenten har lovet, at batterierne holder ca. i 12 år.
Der skal nok fremadrettet ses lidt på fordelingen af de faste driftsbidrag og kubikmeterafregningen. Vi ligger fortsat i den meget billige ende med en vandpris på kr. 4,00 pr. kubikmeter.
Vi afskriver alene på den nyeste boring. Den ældste boring er afskrevet.
Vi har tidligere haft 2,0 mio kr. på en aftalekonto i Danske Bank. Disse er nu flyttet til en konti, hvor vi får 3% i rente.
Budget
Ikke de store ændringer i forhold til regnskabstallene, dog væsentligt mindre til vedligeholdelse af ledningsnettet og vedligeholdelse af vandværket.
Kommunen vil meget gerne have et retvisende budget, når takstbladet indsendes.
Der var spørgsmål til antallet af forbrugere, der blev oplyst til 560.
Vandspildet var noget højere i 2023 end tidligere år og hvis vi ser på landsgennemsnittet på ca. 5% i vandværksforeningen, så ligger vores på godt 4%. Vores elforbrug pr. leveret kubikmeter ligger ligeledes i den lave ende.
Opmærksomheden blev henledt på vandmålerens display, hvor man nederst til venstre kan se, om der er et vandspild (viser mere end 00,00), f.eks. et toilet, der løber.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4, Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Punkt 4, Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Gert Tofte er på valg for en 2 årig periode og er villig til genvalg.
Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsesvalg.
Gert Tofte blev genvalgt for en 2 årig periode.
Jørgen Boll er på valg og ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller Lars Klüver til valg for en 2 årig periode.
Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsesvalg.
Lars Klyver blev valgt for en 2 årig periode.
Bestyrelsessuppleant:
Lars Bram på valg for 1 år og er villig til genvalg.
Ingen andre ønsker at stille op til suppleantvalg.
Lars blev genvalgt som suppleant for en 1 årig periode.
Punkt 5, Valg af revisor og revisorsuppleant
Arne Vad er på valg og er villig til genvalg.
Ingen andre ønskede at stille op til revisorvalg.
Arne Vad blev genvalgt som revisor.
Punkt 6, Eventuelt
Fra Dalbybugtens lille vandforsyning blev der udtrykt stor ros til Jørgen Boll og tak for hans altid velvillige og flotte arbejde.
Jørgen Boll nævnte en artikel i bladet Vandposten omkring den nye BNBO-lov. Ved udgangen af 2024 skal kommunen give påbud. Erstatning i denne forbindelse skal betales af vandværkerne. Ny BNBO-lov fastlægger alene muligheden for engangsudbetaling og det kan give likviditets-vanskeligheder for visse vandværker. Den nye lov er under behandling i Folketinget og forventes vedtaget og udsendt sammen med to bekendtgørelser.
Det blev også nævnt, at vi har den lille boring ved vandværket, som kan tages i brug, hvis f.eks. elkablet til vores boringen ude på jorden bliver pløjet over. Det er også en mulighed i situationen, at der kan købes vand fra f.eks. Dalby Vandværk og Kerteminde Forsyning
Gert Tofte nævnte det brugbare i vores sektionsmålere, hvor der senest ved Gabet blev konstateret et natforbrug, der senere blev konstateret som et ledningsbrud hos en forbruger.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og efterfølgende var der spisning i Kirkeladen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.50.
Referent: Lars Bram
Mesinge, den _________________
_____________________________
Karsten Kørting Hansen
Dirigent