Mesinge Vandværk


Referat
Ordinær generalforsamling
tirsdag den 21. marts 2023 kl. 18.00
i Mesinge Forsamlingshus


Formanden Gert Tofte bød velkommen.


Deltagerantal: 14


Punkt 1, Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Karsten Kørting Hansen, der blev valgt.
Karsten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen rettidigt indvarslet 7. marts 2023
(mail) og annonceret i Kerteminde Ugeavis.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.


Punkt 2, Bestyrelsens beretning
Formanden Gert Tofte aflagde bestyrelsens beretning for året 2022.
Byen er stort set gravet op og det har givet nem adgang til udskiftning af stophaner og etablering af
ny ledning fra Frederiksgade.
Der er tilgået 3 nye forbrugere - 2 sommerhuse og 1 hus i Midskov.
Der er solgt noget mindre vand i året - dels er der reduceret i områdets griseavl og dels er der fulgt
op på opfordringerne fra politikerne om at spare på vandet i den private husholdning.
Omkring BNBO-situationen er det sådan, at vi er berørt ved de 2 nye boringer og ved boringen ved
vandværket. Der har tidlligere ikke været sprøjtet inden for 25 meter fra boringerne, men dette
areal er nu udvidet som BNBO-areal. Vores boring ved vandværket anvendes som reserve.
Beskyttelsesområdet omkring boringerne er som nævnt udvidet og det berører 3 lodsejere. Der er i
alt ca. 6 ha udlagt som beskyttelsesområde(BNBO). Der har været møder med lodsejerne, udvekslet
papirer, men ingen aftaler indgået. Der bliver tale om, at vi skal yde kompensation for, at lodsejeren
ikke kan sprøjte - der er flere muligheder for betaling: køb af arealet, engangsbeløb eller årligt beløb
for manglende drift. Vi har svaret lodsejerne, at vi har spurgt nærmere til kommunens holdning.
Kommunen har endnu ikke truffet nogen beslutning om påbudsvilje og vil formentlig ikke træffe
nogen beslutning. Der var en forhandlingsmæssig deadline med udgangen af 2022, men som
situationen er, kan vi fortsætte forhandlingerne omkring en frivillig aftale. Der forventes en ny
lovgivning engang i 2024, hvilket i princippet giver os endnu et år for indgåelse af en frivillig aftale
med lodsejerne.
Ved brev af 16. marts 2023 har vi senest tilskrevet lodsejere med information om, at vi arbejder hen
imod en frivillig aftale.
Der blev spurgt til, hvad prisen er på en ha - Vandværksforeningen har angivet visse retningslinjer
for fastsættelse af en pris

.
Beretningen blev enstemmigt GODKENDT


Punkt 3, det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet udarbejdet af vores eksterne revisor (TJEK Revision og rådgivning) og en Pixi-udgave
udarbejdet af Jørgen Boll blev udleveret. Kassereren Jørgen Boll kommenterede materialet.
Vi er tidligere blevet enige om, at vi omkring regnskabet skal anvende en ekstern revisor og dette er
så det 15-siders produkt.
Det vigtigste findes nok på side 7, Resultatopgørelsen, hvor årets resultat viser et underskud på
kr. 51.790,-
Vi har haft en lidt større indtjening, kr. 410.240 og drift og vedligeholdelse udgør kr. 291.281
Vi afskriver fortsat på en boring med kr. 45.407 (afskrivningen foregår over en 10 årig periode).
Af balancen fremgår det, at vores egenkapital udgør kr. 3.213.274
Kommentarer til “Pixiudgaven”:
Vi har købt vand af Kerteminde for kr. 16.649 i forbindelse med levering af vand til Dalby
Vandværk.
Vandanalyser koster os kr. 31.331 og der bliver nok fremover tale om flere analyser og dermed flere
omkostninger.
Kerteminde Forsyning bistår os med afregning og drifttilsyn og det koster os i alt kr. 71.451.
Vedligeholdelse ledningsnet: ca. kr. 100.000 til ny ledning fra Fredriksgade til vandværket. Denne
er en ledning ind i renvandstanken og bl.a. til brug for nødforsyning (Dalby vandværk).
I forbindelse med opgravningerne i byen fik vi lagt denne ledning. Der er nu 3 målere, der bl.a.
giver mulighed for at måle natforbruget. Råvandsledningen er blevet repareret.
Vedligeholdelse af målere: omkostning sidste år med elektroniske målere. Kamstrup kan ikke levere
yderligere (150 målere) - forventes leveret omkring maj 2023. Bl.a. sommerhusområdet ved Gabet
mangler de nye måleren og opsætning forventes sommer eller efterår.
El-omkostninger er steget til kr. 133.383 - 50% stigning i forhold til 2021 og dette skyldes primært
de almindelige prisstigninger.
EDB-udgifter er primært betaling til Kamstrup for brug af deres software og bistand.
Revisoromkostningen udgør kr. 15.000.
Regnskabet blev enstemmigt GODKENDT

.
Punkt 4, budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Salg af vand er den store post - 95.000 kubikmeter forbrugt (a contoafregnet)- alene 88.ooo er reelt
forbrugt - derfor lavere budgetteret i 2023.
Skyllevandsledningen fra vandværket skal udskiftet - den gamle er faldet sammen og det blev
konstateret i forbindelse med graveriet i byen. Kerteminde Forsyning havde købt for meget rør, som
vi har overtaget til en rimelig pris.
Kr. 200.000 er budgetteret til udskiftning af resterende målere - vi forventer, at Kamstrup kan
levere.
Budgettet blev enstemmigt GODKENDT.


Punkt 5, behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling

.
Punkt 6, valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Johnny Hansen, Lars Okholm og Michael Fischer er på valg for en 2 årig periode og er villige til
genvalg.
Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsesvalg.
Johnny, Lars og Michael blev GENVALGT.
Lars Bram er på valg som bestyrelsessuppleant for 1 år og er villig til genvalg.
Ingen andre ønsker at stille op til suppleantvalg.
Lars blev GENVALGT

.
Punkt 7, valg af revisorer og revisorsuppleanter
Henrik Thomsen genopstiller som revisor.
Henrik blev GENVALGT.


Punkt 8, eventuelt
Gert nævnte, at 70 % af vandsalget går til erhverv, landmænd og frugtavlere og at Kerteminde til
sammenligning tager kr. 10,- pr. kubikmeter.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Gert takkede Karsten for dirigenthvervet og takkede bestyrelsen for arbejdet

.
Generalforsamligen blev afsluttet kl. 18.40


Referent: Lars Bram


Mesinge, den _________________
____________________________
Karsten Kørting Hansen
Dirigent