Referat

Ordinær generalforsamling
Mesinge Vandværk
onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00
i Mesinge Forsamlingshus

Formanden Gert Tofte indledte med at oplyse, at tidligere formand og mangeårig medlem af vandværksbestyrelsen Poul Wind-Hansen er død efter kort tids sygdom. Forsamlingen holdt
1 minuts stilhed. Æret være Pouls minde.

Indkaldelse og dagsorden er at finde på vandværkets hjemmeside www.mesingevand.dk. Indkaldelse er udsendt på mail den 9. marts 2022 til de af medlemmerne, der har oplyst mailadresse. Også i Kerteminde Avis har generalforsamlingen været annonceret.

Der deltog 16 personer.

Punkt 1, valg af dirigent
Karsten Kørting Hansen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Karsten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2, bestyrelsens beretning
Gert Tofte konstaterede, at vandværket fungerer godt og har leverer 107.000 kubikmeter vand, hvoraf 101.000 solgt til forbrugerne og 6.000 solgt til Dalby Vandværk i forbindelse med reparation hos dem. Sammenfletningen ved “Bryggeriet” har været åbnet i den forbindelse.
Vi har iøvrigt købt vand fra Kerteminde i en kortvarig periode.
Vores spildprocent ligger på ca. 2%, hvilket er meget fint.
Der er foretaget tilslutning er 2 kunder og 2 mere er på vej.
Der er foretaget udskiftning af 382 målere med fjernaflæsning og der mangler 176 målere, der primært er at finde i sommerhusområderne.
Bestyrelsen har deltaget i vandværksmøde på Hotel Scandic i Odense vedrørende BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder) og vi skal som alle andre vandværker være færdige omkring dette inden udgangen af 2022. BNBO-områderne ved vores boringer er udvidet og fastsat af Kerteminde Kommune. Der er nok tale om ca. 6 hektarer jord og flere lodsejere er berørt. Hvis ikke der opnås enighed omkring BNBO med lodsejerne, bliver der tale om en kommunal løsning i form af en ekspropriation.
Der afventes lige nu yderligere fra Kerteminde kommune.

Der blev stilles spørgsmål til beretningen og herunder, hvad der skal betales for den omhandlede jord ved boringerne. Dette skal afklares ved en forhandling mellem vandværket og lodsejerne. En taksationskommission kan anvendes, hvis ikke parterne kan blive enige. Arealerne er fastsat af Kerteminde kommune efter undersøgelser af undergrunden.
Der blev også spurgt til omkostningerne ved de nye fjernaflæste målere. Det er Kampstrupmålere som er bekostelige (se regnskabet). Batterikapaciteten er på ca. 10-15 år og der er også mulighed for at “lytte sig” til utætheder.
Sektionsmålerbrøndene vil normalt fange eventuelle utætheder. Der er lige nu konstateret en utæthed i Søndre eller Nordre Skovpark og denne er endnu ikke lokaliseret. Der er problemer med at lukke af for vandet i sektionerne i de to områder.
Der blev også spurgt til, om der er noget indhold i i vandet, som ikke må være der. For et par år siden blev der ved målinger konstateret “noget” i afgangsvandet fra vandværket - det er alene denne ene gang og udgør ikke et problem - der er intet konstateret i de seneste år.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3, det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Jørgen Boll gennemgik regnskabet og konstaterede, at indtægterne er lidt højere end året før og skyldes et større vandsalg.
På udgiftsiden ses stigninger i energiomkostningerne og tidligere omtalte indkøb af nye fjernaflæste målere. Vi betaler IT-licenser primært til Kamstrup.
Vi betaler Kerteminde Forsyning for opkrævning hos brugerne og for udførelse af driftstilsyn og vandanalyser.

Årets resultat udgør et minus på kr. 59.328

Vi betaler en statsafgift på kr. 340.580

Vores egenkapital er reduceret med årets resultat til kr. 3.265.064

Vores nyeste boring (nr. 4) er afskrevet med ca. halvdelen.

Takstbladet er ændret og skal godkendes af Kerteminde kommune.- Prisen pr. kubikmeter er hævet fra 3 til 4 kr. uden moms. Også målerbidraget er hævet.

Det blev nævnt, at det måske kan det være en ide at sætte pengene “ind hos Skat” i stedet for Danske Bank. Der betales ikke negativ rente hos Skat, hvorfor kan der måske kan spares noget.

På spørgsmål om vores energiforbrug blev det nævnt, at der er foretaget målinger og trimninger af vores pumpekapacitet, hvorfor der næppe er besparelsesmuligheder.

Det blev også nævnt, at nogle af de nye målere er placeret sådan, at fjernaflæsning ikke umiddelbart kan foretages. Aflæsning foretages så af Jørgen via specialantenne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4, Budget for det kommende års forelægges til godkendelse
Jørgen gennemgik budgettet og det blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5, Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Punkt 6, Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Gert Tofte og Jørgen Boll er på valg for en 2 årig periode og er villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for 2 år.

Punkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Arne Vad er på for en 2 årig periode og er villig til genvalg.

Arne blev genvalgt for 2 år.

Punkt 8, Eventuelt

Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.40 og efterfølgende var der spisning på Kirkeladen.