Mesinge Vandværks generalforsamling afholdt d. 11. marts 2020 i Kirkeladen i Mesinge

Vandværkets formand Gert Tofte bød velkommen til 17 fremmødte andelshavere af Mesinge Vandværk, hvorefter Karsten K. Hansen blev valgt til ordstyrer.

Gert Tofte berettede herefter om vandværkets drift i det forløbne år.

Mesinge Vandværk har nu 544 forbrugere, det er 5 flere end året før. Der er i årets løb udpumpet 108.200m3, det svare ca. til sidste års vandsalg. Der har i årets løb været et minimalt spild.

Af vedligeholdelse på vandværket har der været udskiftning af en trykpumpe.

Derudover er etablering af sektionsmålerbrønde blev udført i efteråret. Der er sat 3 på Midskov-ledningen og 2 på Salby-Tårup-ledningen.
Der er oprettet fjernaflæsning på målerne, og natforbruger kan registreres, så opsporing af evt. utætheder kan indsnævres. Vi er dog stadig afhængig af at vore forbrugere er opmærksom på utætheder i ledningsnettet og i egen installation.

Derudover orienterede formanden om, at bestyrelsen har vedtaget, at starte udskiftning af de gamle mekaniske forbrugsmålere, med nye elektroninke målere, med mulighed for fjernaflæsning og lækagesporing.
Vi regner med at begynde udskiftningen i 2020, og lade det løbe over nogle år. De berørte forbrugere vil få besked når vi går i gang.

Herefter fik kassereren ordet, og gennemgik vandværkets regnskab. Driftsregnskabet udviste et overskud på 98.569 kr ud af en omsætning før moms og afgifter på 611.783 kr. hvilket resulterede i en egenkapital ved årets slutning på 3.649.643 kr. (se regnskab)

Bestyrelsesvalg: Gert Tofte, Jørgen Boll blev begge genvalgt. Ligeledes belv bestyrelses-supleant Kai Eshøj Eriksen genvalgt.
Revisor: Arne Vad blev genvalgt